Jump to Navigation

Useful Articles on Construction

ቀብድ
ቃብድ የሚለው ቃል በተለምዶ ቀብድ ብለን የምንጠራው ነው፡፡ ሕጋችን ቃብድ ስለሚለው እኛም ቃብድ ብለነዋል፡፡ ያው እናንተ ቀብድ ብላችሁ ተረዱት፡፡የቃብድ ክፍያ ማለት ተዋዋይ ወገኑ በውሉ ለመገደድ ወይም ውሉን እስከመጨረሻው ተከታትሎ ለመጨረስ ያለውን ፍላጎት ለማሳየት ሲል በመያዣነት ለሌላኛው ወገን የሚሰጠው ክፍያ ነው፡፡.. more
Once up on a time what Access Real Estate!!!!!! reported on "real estate in Ethiopia"
This Sector Report attempts to answer four questions concerning the real estate market in Addis Ababa: o What has been the scale and scope of recent real estate development? o What does the residential real estate market look like? o What has been happening in the commercial segment of the market?.. more
Short & Interesting explanation from Harvard University on Renaissance Dam (አባይ ግድብ)
The Ethiopian government has asserted that countries downstream of the dam would not be adversely affected by its construction... more
Property registration &its legal effects on third parties(on Ethiopia)
If you have an interest on a property and this interest is registered, it will have legal effects on third parties. The idea is the third party knew or should have known of a prior interest registered before the acquisition of his own interest... more
Current Construction Law teaching material
Construction law covers all laws related to construction issues specially land, contract and tort. Ethiopia is one of the developing countries so that there are a lot of construction disputes which needs to be settled.And even if it should be given in the engineering, architecture schools,But the practice shows that construction law is not given as a subject in many universities specially on Law schools except Mekelle University and other few universities. If one of the purposes of legal.. more
Things required to be registered in Ethiopian’s Law
Things required to be registered in Ethiopian’s Law are IMMOVABLE THINGS, Ships, Vehicles, motor vehicle, Aircrafts, and Businesses.. more
የካፒታል ዕቃ ኪራይ ንግድ ሥራ አዋጅ Capital Goods Leasing Business Proclamation No.103/1998
(You can get the amendement(ማሻሸያ) of this proclamation 807/2013 from " others " Tag) Here, lets see procl. 103/1998.. more
የኢትዮጲያ ፌዴራል መንግስት የግዥና የንብረት አስተዳደር አዋጅ Procurement and Property Administration Proclamation 649/2009 & Regulation 184-2010
Two most used and important legislations for the construction family , with regarding to procurement and related issues You can see them from the pdf's  below.. more
General Information and Procedures on Tenders
The first step in the tender procedure is the identification of the need to procure. These are referred to as technical specifications. When it comes to descriptions of consultant services, those are usually referred to as “Terms of Reference”.... You can read all, from the pdf... more
US Embassy, AA two pages informations on the construction sector
commercial officers met with the general managers of several private construction firms and government enterprises regarding Ethiopia's construction sector. Many of these firms specialize in building roads and bridges but several have won recent contracts for office buildings in Addis Ababa...... please read the two pages discription from the pdf. below.. more
የግል ድርጅት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ Private Organization Employees Pension Procl No. 715/2011
ስለግል ድርጅት ሠራተኞች ጡረታ ለመደንገግ የወጣ አዋጅ የማህበራዊ ዋስትናን ስርዓት በማስፋፋት ደረጃ በደረጃ ለዜጎች እንዲዳረስ ማድረግ ከአገሪቷ ማህበራዊ ፖሊሲ አንዱ አካል በመሆኑ፤ የስርዓቱ መስፋፋትና ተጠናክሮ መቀጠል ለማህበራዊ ፍትሕ፣ ለኢንዱስትሪ ሰላም፣ ለድህነት ቅነሳና ለልማት ጉልህ አስተዋፆ ስለሚኖረው፤ የግል ድርጅት ሠራተኞች የጡረታ ዐቅድ እንዲኖራቸው ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR PENSION OF PRIVATE ORGANIZATIONEMPLOYEES WHEREAS it is part of the country’s social policy to expand the social security system and reach citizens step by step;.. more
e-Payment: Challenges and Opportunities in Ethiopia
Due to poor telecommunication infrastructure, organizations that run e-payment system had faced a lot of challenges. ETC (Ethiopian Telecommunication Corporation),the only telecommunication provider in the country, was, so far unable to provide reliable and fast telecommunication services. .. more
Basic Principles of Insurance
The Principle are:- Utmost Good Faith, Indemnity, Proximate Cause,Insurable Interest, Doctrine of Subrogation, Risk Must Attach, Mitigation of Loss, Doctrine of Contribution, Reinsurance, and finally Third Party Interests in Liability Insurance.. more
Trespass & Servitude in Ethiopia (a brief analysis)
Assume that you have a house in one area but for some reason that you have no way out to the next street? Or that your house must be connected to the water pipeline or the sewerage service? What will you do? Such related problems are solved by the concept of servitude... more
Expropriation in Ethiopia with its unsettled and unfair practices(a brief analysis)
In urban areas, instead of compensating for the value of the ground people are given replacement land and we can see also, there are unsettled and unfair practices like amount of compensation, the valuation methods we follow, and absence of role of courts which could be fertile areas for further research works... more
Land Use Restrictions in Ethiopia (a brief analysis)
Land Use Restrictions in Ethiopia includes Nuisance Law, planning law, Environmental concerns, Expropriation and Servitude.Please read more below with the explanations... more
Principles of Bankruptcy
Principles of Bankruptcy 1. Cardinal Principles The cardinal principles are general principles from which all the subsidiary rules and principles of bankruptcy emanate. They are like constitutional principles from which all the bye-laws originate. 2. Subsidiary Principles.. more
Scope and rate of Turn -over Tax in Ethiopia
Turn over tax is imposed on those not registered for VAT to equalize and enhance fair ness in commercial relations and make complete the coverage of tax system so as to increase government’s revenue from taxation.. more
Criticisms on VAT
some advantages of introducing VAT in certain tax system of state is( It enhances exports, It promotes capital investment and saving, It improves productivity, It is neutral, ........... more
Directives for Ethiopian Contractors Registration(Guide lines and criteria)
The Ministry of Works and Urban Development, issued these amended Directives for the Registration of Construction Professionals and Contractors. Please refer part I and Part of this Guideline. so that, go to Directive/Registration/construction category part... more
A case on Investment construction (ዶ/ር አሸብር ወ/ጊዮርጊስ) on contract issue
ለዚህ የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዳይ የጀመረው በከፋ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ለፍ/ቤቱ ባቀረበው ክስ አመልካች ዘመናዊ ሆስፒታል ለመገንባት ቦታ ጠይቀው 1,931 ካ.ሜ ቦታው ተሰጥቷቸው ግንባታውን ስላቋረጡ ውል ተሰርዞ ግንባታው በራሳቸው ወጪ አፍርሰው ቦታውን ለተጠሪ ........... click here to read more.. more
Dispute b/n contactor & construction company (ጭላሎሥራ ተቋራጭ የተወሰነ የግል ማህበር እና አፍሪካ ኢንጅነርስ ኮንስትራክሽን) on contract issue
ጉዳዩ የቀረበው አመልካች የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትና የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያለበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዲታረምልኝ በማለት ለሰበር አቤቱታ ስላቀረቡ ነው፡፡.. more
የህንፃ ተቋራጭ ሠራተኛ ከሚገነባው ህንፃ ወድቆ ቢጎዳ ወይም ቢሞት ተጠያቂው ማን ነው?
A case resorting by court for a dispute between an owner, contractor and an employee of the contractor (Which is the victim)... more
Why Dispute Resolution methods like Negotiation are necessity for construction disputes & claims?
A building contract being essentially a contract of reciprocal promises, presents a pattern of integrated actions of both parties, so correlated and timed that delay or default of any one step by any party would put out of gear the entire machinery of construction entailing extra time and expenditure to put it back in proper gear. Sometimes the machinery may even grind to a halt and to put it back into gear again would entail tremendous time and expense... more
Types of construction Contracts
Before signing on a construction contract, it is essential to know the types and choices of the contracts we have so as to protect ourselves. In any construction contract, the cost of the project consists of the costs labor materials as and as the builder’s profit and overhead... more
Construction case connected with the government
Do you have construction case connected with the government? So, You Need to read this article written by one of the few construction law intellectuals in Ethiopia, Associate professor Tecle Hagos.. more
What are the responsibilities of construction Engineers?
The structural design of contemporary buildings, and the design of their mechanical and electrical installations, has become so sophisticated and complex that it is beyond the technical knowledge and experience of architects, and is, therefore undertaken by engineers trained and experienced in this type of work... more
Detailed summary of the procedures, time and costs to build a warehouse in Ethiopia, Number of Procedure Time to Complete Associated Costs
1 Obtain design approval the agency involved is the Building Design Department, which is part of the municipality. BuildCo will submit the building plans and will receive a form to be filled out by the owners of the neighboring plots. BuildCo must obtain the neighbors’ consent before obtaining the design approval.   Agency: Municipality (Sub city Building Permit process) 60 days ETB 10,000.. more
(በግንባታ ወቅት መደረግ ስለሚገባቸዉ ጥንቃቄዎች የሚንስትሮች ምክር ቤት የሕንጻ ደንብ አንቀፅ ፪፱ ) Council of minister building regulation no.243-2011 Article 29
ARICLE 29. Precautionary Measures during Construction  Without prejudice to the provisions of Article 31 of the Proclamation: 1/ a building owner shall, prior to construction of any new building: a) Avoid disturbances to the safety and services of existing buildings and infrastructures;.. more
previous pauseresume next
1 of 29

Directives


የከተማ ልማትና ሚኒስትቴር ኮንስትራክሽን ድርጅቶች ፈቃድ አሰጣጥ ረገድ በሚከፈል የቴምብር
የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚንስቴር የፌደራል አስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣዉ አዋጅ ቁጥር 491/2003  አንቀፅ 25 መሠረት የተቋቋመ የፌደራል መስሪያ ቤት ሲ.. more


Main menu 2

Lambadi Software Developer P.L.C